Is Uw Ziektewet- Of Wia-uitkering Afgewezen?

Gepubliceerd dec. 11, 22
6 min read

Procederen Tegen Het Uwv

Van enig zicht op verbetering of herstel zou geen sprake meer zijn. Werknemer heeft aan werkgever meerdere malen schriftelijk verzocht de arbeidsovereenkomst met haar op te zeggen onder toekenning van een transitievergoeding. Werkgever heeft echter laten weten deze bereidheid niet te hebben. De arbeidsovereenkomst werd dan ook slapend gehouden. Met het oog op de naderende pensioenleeftijd en dientengevolge het van rechtswege op 18 november 2019 eindigen van de arbeidsovereenkomst, heeft werknemer haar zaak in kort geding bij de rechtbank voorgelegd.

De behandeld Kantonrechter laat in haar vonnis zien dat de rechtspraak op zich duidelijk is over het feit dat het niet opzeggen van de arbeidsovereenkomst niet kan worden gezien als ernstig verwijtbaar handelen aan de zijde van de werkgever. Echter, de Kantonrechter geeft aan dat onder omstandigheden het ‘niet opzeggen’ van de arbeidsovereenkomst in strijd kan zijn met wat van een goed werkgever mag worden verwacht.

Advocaat Bezwaar Wia-uitkering - AdvocatenkantoorAfwijzing Wia - Maak Op Tijd Bezwaar!

Volgens de Kantonrechter spelen daarbij de volgende omstandigheden een rol: Werknemer is reeds 35 jaar in dienst en begin augustus 2015 arbeidsongeschikt geworden als gevolg van een ernstige, progressief verlopende ziekte Kans op verbetering of herstel is uitgesloten Werknemer leeft als gevolg van haar ziekte in een groot sociaal isolement Werknemer heeft onder deze omstandigheden groot belang bij opzegging van de arbeidsovereenkomst omdat zij dan aanspraak heeft op de transitievergoeding Werkgever heeft bij het laten voortbestaan van het dienstverband geen belang (het gestelde belang bij het niet hoeven opzeggen en het niet hoeven te betalen van de transitievergoeding is onvoldoende zwaarwegend om op te wegen tegen het belang van werknemer).

Advocaat Wia

Ook de stelling van werkgever dat de transitievergoeding hoger is dan het loon dat minstens verschuldigd zou zijn als de arbeidsovereenkomst van rechtswege zou eindigen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, staat volgens de Kantonrechter aan de aanspraak op de transitievergoeding niet in de weg. De Kantonrechter veroordeelt de werkgever dan ook om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, althans hiertoe een verzoek bij het UWV in te dienen, onder toezegging van het betalen van de transitievergoeding.

Bij lezing van onze eerdere blogs volgt dat deze uitspraak op zich een kentering inhoudt ten opzichte van de reeds bestaande uitspraken over dit onderwerp. Er moet echter wel acht geslagen worden op de bijzondere omstandigheden in deze kwestie die hierboven uiteen zijn gezet. Ik denk dat met name het feit dat de werknemer bijna de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken, voor de Kantonrechter gewicht in de schaal heeft gelegd.

Immers, strikt genomen zou de werkgever ook de arbeidsovereenkomst kunnen opzeggen waarna de werknemer instemt met deze opzegging. Ook in dat geval bestaat er recht op de transitievergoeding. Het blijft toch wel een beetje een tombola ten aanzien van dit onderwerp. Het is dan ook van belang dat er snel duidelijkheid over deze problematiek komt.

Conflict Of Bezwaar Uwv

De Rechtbank heeft dan ook zogenoemde prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld. WIA-uitkering afgewezen? Advocaat geeft juridisch avies. De praktijk is in afwachting van de antwoorden van de Hoge Raad. Gezien het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in de Gelderse zaak lijkt het mij evident dat de behandeld Kantonrechter deze antwoorden niet heeft kunnen afwachten.

Uiterlijk 11 weken voor het einde van de wachttijd wordt een WIA-aanvraag ingediend door de werknemer (de verzekerde). De re-integratie-inspanningen worden beoordelen en er vindt een inhoudelijke WIA-beoordeling plaats door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige. Arbeidsdeskundige - Uitkering en WIA. De uitkomst hiervan is voor werkgevers erg relevant. Of een werknemer een WIA-uitkering ontvangt is onder meer relevant voor het antwoord op de vraag of er aanspraak kan worden gemaakt op een no-riskpolis.

In feite vindt er een indeling plaats in drie verschillende categorieën: 35-min (geen uitkering), WGA-uitkering en IVA-uitkering. De WGA- en de IVA-uitkering bespreek ik hierna. Een werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, ontvangt in principe een WGA-uitkering. Gedeeltelijk arbeidsongeschikt betekent dat een werknemer minstens 35% arbeidsongeschikt is, maar niet volledig en duurzaam.

Wia Uitkering Stopgezet: Hoe Kan Een Advocaat U Helpen?

De werknemer die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, komt in aanmerking voor een IVA-uitkering. Volledig betekent meer dan 80 procent. Duurzaam houdt in dat er sprake is van een medische stabiele of verslechterende situatie (Procederen tegen het UWV). Duurzaam is eveneens de situatie waarbij op lange termijn een geringe kans op herstel bestaat. Voor een werkgever is het van belang in welke categorie een werknemer wordt ingedeeld.

Deze lasten komen tot uiting in de gedifferentieerde premie werkhervattingskas. Dit geldt niet voor de IVA-uitkering. Als aan een werknemer een WGA-uitkering wordt toegekend, dan is het verstandig om te laten beoordelen of dit juist is. Het is raadzaam om daarvoor een gemachtigde (jurist of advocaat) in te schakelen. WIA uitkering stopgezet: Hoe kan een advocaat u helpen?. De medische gegevens van de werknemer worden alleen verstrekt aan een gemachtigde.

Advocaat Uitkering - Gratis Advocaat [Intakegesprek]Uwv Advocaat Uitkering Afgewezen, Gestopt Of Opgeschort?

Een whiplash is veelvoorkomend letsel na bijvoorbeeld een kop-staartbotsing. In veel gevallen zijn de klachten van een whiplash met enkele weken of maanden grotendeels verdwenen, maar sommige slachtoffers komen er minder goed vanaf. U kunt geheel of deels arbeidsongeschikt raken door een whiplash waardoor u in een lastige juridische procedure terecht kan komen.

Wia Uitkering Stopgezet: Hoe Kan Een Advocaat U Helpen?

In het geval van arbeidsongeschiktheid krijgt u te maken met wet- en regelgeving omtrent het terugkeren op de werkvloer en de begeleiding van een Arbo-arts. Mocht u na twee jaar ziekte niet in staat zijn (volledig) terug te keren, dan heeft u recht op een WIA-uitkering. Aangezien whiplashklachten moeilijk aantoonbaar zijn is het voor een arts vaak lastig inschatten wat de invloed van de klachten is op het functioneren.

Deze onduidelijkheid kan leiden tot een incorrecte beoordeling van de arbeidsongeschiktheid door whiplash. Na een ongeluk op de weg of een bedrijfsongeval zijn er heel wat schadeposten waar u mee te maken kunt krijgen. De materiële schade is veelal goed te bepalen. Wanneer u direct na het ongeval alle schade bijhoudt, dat zijn alle kosten die u niet had hoeven maken als het ongeval niet had plaatsgevonden, dan kan een letselschadespecialist u gemakkelijk helpen de schade te berekenen.

Ook medische kosten, vervoerskosten naar een behandelaar en hulp in de huishouding tijdens uw herstel komen in aanmerking voor vergoeding wanneer een ander aansprakelijk is voor het ongeval (Uitkeringsrecht, Participatiewet bijstand, bezwaar). Wanneer u te maken krijgt met psychische klachten, misgelopen inkomsten en derving van levensvreugde is de expertise van een letselschadespecialist nodig om de kosten te berekenen en deze voor u te claimen.

Sociale Zekerheidsrecht - Uitkeringen

De letselschadespecialist kan op basis van zijn ervaring en vergelijkbare zaken het smartengeld berekenen en de schadeclaim bij de aansprakelijke van het ongeval neerleggen. Na een ongeval met whiplash tot gevolg komt er een hoop op u af. Het is van belang dat u zich kunt richten op het herstel en met een gerust hart de juridische kant aan een professional kan overlaten.

Een letselschadezaak kan lang duren. Vaak is de directe materiële schade vrij snel duidelijk, maar de invloed van het letsel en de kans op volledig herstel zijn niet altijd meteen te bepalen. In het geval van arbeidsongeschiktheid door whiplash bent u als werknemer minstens twee jaar bezig voordat u een WIA-uitkering kunt ontvangen.

Wia Uitkering AdvocaatUwv Advocaat Uitkering Afgewezen, Gestopt Of Opgeschort?


Het verliezen van een vingertopje is over het algemeen voor een professioneel violist ingrijpender letsel dan voor een administratief medewerker - Bezwaar WIA uitkering - Advies Advocatenkantoor. De ernst van het letsel, de impact van het letsel op uw leven en de potentiële psychische problemen die na het ongeval (kunnen) ontstaan hebben invloed op de hoogte van het smartengeld.

Meer van Dienstverlening

Navigation

Home

Latest Posts

Hoe Werkt Een Bezwaarprocedure Bij Uwv?

Published Dec 28, 22
10 min read

Herziening Beslissing Uwv

Published Dec 27, 22
9 min read

Zoek Je Hulp Bij Bezwaar Maken Tegen Uwv?

Published Dec 24, 22
8 min read